Dag van het Onderwijsbestuur

Programma

12.00 – 13.00 uur Registratie en ontvangst met lunch
13.00 - 14.00 uur Plenair programma met o.a. 
- Essay Kim Putters
- Een talkshow met Jasper Beckeringh - docent Hyperion Lyceum
en Harriët Bergman - student UvA 
14.15 - 15.10 uur Eerste ronde deelsessies 
15.40 - 16.35 uur Tweede ronde deelsessies 
16.45 - 17.15 uur In gesprek met de minister 
17.15 - 18.00 uur Netwerkborrel

 

 

 

 

 

 

 

Deelsessies 

Hieronder vindt u informatie over de verschillende deelsessies. U hoeft zich niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar u stelt op de dag zelf uw programma samen. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Hou voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten. Om u te helpen een eigen programma samen te stellen kunt u gebruik maken van de 'favorietentool'.

Hoe werkt de favorietentool?

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op printen, en al uw favorieten staan onder elkaar.

Onderstaand een overzicht van de verschillende deelsessies:

Print uw favorieten

Cursus

Deze sessies zijn gericht op het aanleren van nieuwe technieken of vaardigheden.

Spreker: Bram Beute
Ronde 1: 15.15 - 15.05 

Als bestuurder van een onderwijsorganisatie bent u voortdurend aan het luisteren. U weegt belangen af, analyseert en hakt knopen door. Maar hoe blijft u met open blik besturen? Welke impact heeft luisteren op uzelf, de ander en op hoe u uiteindelijk beslist? Tijdens de luistersessie laat Bram Beute u (op basis van het boek ‘Harthorend, luisteren voor professionals’ van Harry van de Pol) ervaren dat luisteren de sleutel is tot groei. U leert hoe aandacht voor luisteren binnen uw onderwijsorganisatie kan bijdragen aan het versterken van kwaliteit en een professionele cultuur. Een aansprekend voorbeeld is het project ‘De Leerlingluisteraar’. In samenwerking met Het Onderwijsbureau heeft ‘Harthorend’ het Corlaer College in Nijkerk begeleid om luisteren naar leerlingen meer centraal te stellen (meer info). 

Spreker: Caroline Wijntjes
Ronde 2: 15.35 - 16.25

Heeft u als toezichthouder een goede verbinding met verschillende belanghebbenden, zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling? En hoe pakt u dat aan? 
Een goede verbinding krijgen met bijvoorbeeld medezeggenschap ervaren veel toezichthouders als een lastig proces. Want hoe open is uw blik in het overleg? In hoeverre gaat u een gelijkwaardige samenwerking aan? Het vak van de toezichthouder verbreedt en verdiept zich, er vindt een ware paradigmashift plaats. Dat heeft enorme consequenties, niet alleen voor de toezichthouders maar ook voor bestuurders en medezeggenschap, die ten goede komen aan de leerling en student.
We delen elkaars kennis en inzichten én we doen nieuwe ervaringen en vaardigheden op, want dát leert immers het beste! 

 

Debat

In het medezeggenschapscafé en het Lagerhuisdebat moedigen we deelnemers aan om zelf vragen en argumenten in te brengen. De deelnemers krijgen alle ruimte om hun mening te ventileren en andere argumenten tot zich te nemen. Het debat staat centraal.

Spreker: Philippe Abbing
Ronde 1: 14.15 - 15.05

In het medezeggenschapscafé gaan vertegenwoordigers van onder meer de LSVB, het ISO en de Landelijke Ouderraad met u in gesprek over de rol van de medezeggenschap. Benut u die wel maximaal? Hoe kunt u elkaar versterken in plaats van tegenwerken? In de eerste ronde komen de vertegenwoordigers van studenten en leerlingen aan bod en neemt er een bestuurder uit het voortgezet onderwijs deel aan het gesprek. U kunt met hen in gesprek over uw vragen en dilemma’s. Philippe Abbing (programmamanager project Versterking Medezeggenschap) schuift aan voor een kritisch geluid.

Spreker: Philippe Abbing
Ronde 2: 15.35 - 16.25

In het medezeggenschapscafé gaan vertegenwoordigers van onder meer de LSVB, het ISO, de Landelijke Ouderraad met u in gesprek over de rol van de medezeggenschap. Benut u die wel maximaal? Hoe kunt u elkaar versterken in plaats van tegenwerken? In deze tweede ronde komen de vertegenwoordigers van ouders en docenten aan bod. Ook neemt er een bestuurder uit het primair onderwijs deel aan het gesprek. U kunt met hen in gesprek over uw vragen en dilemma’s. Philippe Abbing (programmamanager project Versterking Medezeggenschap) schuift aan voor een kritisch geluid.

 

Hoorcollege

Terug in de collegebanken. Tijdens en na afloop van de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Naast de twee colleges is er ook een College Tour.

Spreker: Edith Hooge
Ronde 1: 14.15 - 15.05 

Verleden jaar schreef Edith Hooge het essay voor de eerste Dag van het Onderwijsbestuur. Dit jaar maakt ze in een interactief hoorcollege de balans op. Hoe staat het sinds 2014 met de 'hoge verwachting, vrije uitvoering, en stevige sturing'? Een must voor iedereen die Edith Hooge graag (nog een keer) wil horen!

Spreker: Kim Putters
Ronde 1: 14.15 - 15.05 

Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) roept in zijn essay bestuurders op om meer moed te tonen, te besturen met een open blik en een meer menselijke taal te gebruiken. Voor wie daar graag met hem over door wil praten is deze college tour. Onder leiding van presentator Menno van Tartwijk bepaalt u de inhoud en de richting van het gesprek. U mag Kim Putters het hemd van het lijf vragen!

Spreker: Mijntje Lückerath-Rovers
Ronde 2: 15.35 - 16.25

Op een congres over ‘goed bestuur’  kan prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (hoogleraar corporate governance) niet ontbreken. Zij deelt op 8 juni met ons de laatste inzichten op het gebied van corporate governance. Na dit interactieve hoorcollege van Mijntje Lückerath-Rovers bent u weer helemaal op hoogte!

 

Inspiratiesessie

In deze sessies staat 'het inspireren' vanuit andere sectoren / sprekers centraal. Een inhoudelijke spreker introduceert een case/voorbeeld vanuit zijn eigen praktijk. Vervolgens gaan deelnemers in gesprek hierover. Hoe pas je de lessen toe in de eigen praktijk? Welke kansen liggen er voor het onderwijsbestuur?

Spreker: Theo Douma
Ronde 1 & 2: 14.15 - 15.05 en 15.35 - 16.25

Theo Douma (voorzitter college van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groep Groningen ) deelt met u zijn passie voor het mbo. Hij was één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van het kwaliteitsnetwerk in het mbo. Wat heeft het mbo nodig om vakmensen af te leveren die trots zijn op hun vakmanschap? Door onderwijsteams te versterken, de intrinsieke motivatie van docenten te stimuleren en door de regio te betrekken bij de opleidingen heeft hij de kwaliteit van het mbo een enorme impuls gegeven. Na het verhaal van Theo Douma gaat u met elkaar in gesprek. Hoe kunt u de ‘lessen’ uit zijn verhaal toepassen op uw eigen praktijk?

Spreker: Hugo Heymans
Ronde 1 & 2: 14.15 - 15.05 en 15.35 - 16.25

Prof. dr. Hugo Heymans (kinderarts en voormalig directeur van het Emma Kinderziekenhuis ) laat u aan de hand van zijn verhaal zien voor welke dilemma’s de kindergeneeskunde staat. De overlevingskansen van ernstig zieke kinderen worden steeds groter.  Wat betekent dit voor de kwaliteit van hun leven? Hoe ga je als bestuurder om met dit gegeven? Hugo Heymans schetst de gevolgen van deze ontwikkelingen en bespreekt met u de interventies die hij heeft gedaan om hier op een goede manier mee om te gaan. Hij legt daarbij de verbinding met zijn ‘moreel kompas’ en de onderwijssector. Ook daar draait het tenslotte niet alleen om kwantiteit maar ook om kwaliteit. Een inspirerende sessie met een inspirerende man die u kan helpen op een andere manier naar de onderwijssector te kijken.

 

Werkatelier

In de werkateliers gaan de deelnemers dieper in op een bepaald thema of vraag. Dit is veelal in kleine groepjes en sterk gericht op interactie tussen de deelnemers en het vinden van een goede oplossing.

Spreker: Peter van Lieshout
Ronde 1: 14.15 - 15.05 

Hoe bevorder je het leervermogen van een instelling? Wat betekent dat voor bestuur en toezicht? Welke rol speelt een code goed bestuur daarin? In dit werkatelier verkent u samen met Peter van Lieshout deze en andere vragen, aan de hand van het aanscherpen van de governance code in het primair onderwijs. Ongetwijfeld spelen deze dilemma’s ook in de andere onderwijssectoren. Hoe voorkomt u dat er alleen maar oog is voor de technische aspecten van goed bestuur? Hoe geeft u ook de inhoudelijke aspecten van goed bestuur een plek? Naast Peter van Lieshout (hoogleraar maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van de commissie van de PO-Raad die de ontwikkeling van goed bestuur in het primair onderwijs monitort) is ook Anje-Margreet Wolters van de PO-Raad aanwezig.

Spreker: Onderzoekers & spreker uit behandelde case ‘near miss’
Ronde 2: 15.35 - 16.25

Wat doet u als bestuurder als er op uw school een leerling met een wapen wordt gezien? Hoe gaat u om met de beeldvorming bij zo'n incident? Wat betekent opbrengstgericht werken voor de relatie met de verschillende stakeholders? Vragen waar onderzoekers  van de Erasmusuniversiteit en de Hogeschool van Amsterdam antwoorden op hebben geformuleerd in hun onderzoek naar 'near misses' in het onderwijs en de manier hoe besturen hiermee zijn omgegaan. Op 8 juni gaan ze met u twee cases uitpluizen waar het net niet mis is gegaan. Casus één gaat over onderwijsopbrengsten in het voorgezet onderwijs en casus twee gaat over een wapenincident in het beroepsonderwijs. Naast de onderzoekers doen de direct betrokkenen ook hun verhaal. U kunt dus uit de eerste hand horen wat u kunt doen om fouten te voorkomen!